سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات

معرفی سامانه

سامانه الکترونیکی ثبت و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش در اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای افزایش رضایت مراجعین، گردشگران، کیشوندان و ذینفعان شرکت ها و مؤسسات تابعه سازمان راه اندازی گردیده است. کلیه مراجعین می توانند شکایت خود را در خصوص خدمات ارائه شده توسط سازمان و زیرمجموعه های آن، با استفاده از فرم طراحی شده در این صفحه ثبت نمایند. مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده خواهد داشت. رویه ثبت و پاسخگویی به گونه ای است که مراجعه کننده با ثبت شکایت خود شماره پیگیری مربوط به آن شکایت را دریافت می نماید. شکایت واصله بنا به موضوع توسط این مدیریت به معاونت های سازمان و یا ادارات بازرسی و پاسخگوی به شکایات شرکت های تابعه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گردید. مراجعین از طریق بخش پیگیری درخواست و وارد نمودن کُد پیگیری که پس از ثبت درخواست برای ایشان پیامک گردیده است خواهند توانست در جریان جزییات نحوه رسیدگی به موضوع و پاسخ دهی قرار گیرند.

ثبت درخواست

لطفا انتخاب نمایید:

لطفا فرم مقابل را تکمیل نموده و پس از ارسال فرم کد پیگیری درخواست خود را یادداشت نمایید. شما با مراجعه به همین سامانه و از طریق بخش پیگیری خواهید توانست در جریان رسیدگی به درخواست خود قرار بگیرید.

با تشکر از شما
اداره رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش

پیگیری درخواست

لطفا کد پیگیری خود را وارد نمایید.