نحوه دریافت شکایات / نمودار میله ای
نحوه دریافت شکایات / نمودار دایره ای
حوزه رسیدگی کننده / نمودار میله ای
حوزه رسیدگی کننده / نمودار دایره ای
موضوع درخواستها / نمودار میله ای
موضوع درخواستها / نمودار دایره ای
وضعیت رسیدگی به درخواستها / نمودار میله ای
وضعیت رسیدگی به درخواستها / نمودار میله ای
آمار درخواستها به تفکیک ماه / نمودار میله ای
آمار درخواستها به تفکیک ماه / نمودار دایره ای
آمار درخواستها به تفکیک ماه و حوزه رسیدگی کننده